2048

0
0

چگونه بازی کنیم: از کلید های پیمایش برای جابجایی بلوک ها استفاده کنید. وقتی که دو بلوک با عدد مشابه به هم برخورد کنند، اون موقع با هم ترکیب می شوند!